3. Ενεργός γήρανση

Τα τελευταία χρόνια, η ενεργός γήρανση έχει αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής σε θέματα υγείας σε όλη την Ευρώπη. Στηριζόμενη σε προγενέστερες ιδέες που αποσκοπούσαν στην προαγωγή της επιτυχούς γήρανσης, η ενεργός γήρανση ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως εξής:    

«η διαδικασία βελτιστοποίησης των ευκαιριών που δίνονται για υγεία, συμμετοχή και ασφάλεια με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς οι άνθρωποι γηράσκουν. Έχει εφαρμογή τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε ομάδες πληθυσμού.»  

 

   Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, η ενεργός γήρανση έχει αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής σε θέματα υγείας σε όλη την Ευρώπη. Στηριζόμενη σε προγενέστερες ιδέες που αποσκοπούσαν στην προαγωγή της επιτυχούς γήρανσης, η ενεργός γήρανση ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως εξής:    

«η διαδικασία βελτιστοποίησης των ευκαιριών που δίνονται για υγεία, συμμετοχή και ασφάλεια με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς οι άνθρωποι γηράσκουν. Έχει εφαρμογή τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε ομάδες πληθυσμού.»  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών σε θέματα υγείας αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και στην ευημερία των πολιτών καθώς αυτοί γηράσκουν. Περαιτέρω, η επιτυχία μιας πολιτικής ενεργούς γήρανσης καθορίζεται από την παραδοχή του γεγονότος ότι ο καθορισμός της έννοιας «ενεργός» θα πρέπει να γίνεται από τα ίδια τα ηλικιωμένα άτομα, οι επιδιώξεις που επιλέγει κάθε ηλικιωμένος θα πρέπει να υποστηρίζονται ενεργά, η ποικιλότητα θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να γίνεται σεβαστή και η συμμετοχή των ηλικιωμένων ατόμων στη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να μεγιστοποιείται. Κεντρικό σημείο των στόχων της ενεργούς γήρανσης θα πρέπει να είναι η συνέχεια, σύμφωνα με την οποία  τα ηλικιωμένα άτομα πρέπει να διευκολύνονται στο να διατηρούν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές που είναι συνεπείς με τη ζωή που έχουν ήδη ζήσει.   

Με την ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή αυτών των ιδεών κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον έχει μετατεθεί στις πρακτικές που ακολουθούν οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας και στο πώς αυτές επηρεάζουν και υποστηρίζουν την ατζέντα της  ενεργούς γήρανσης. Πρόσφατα, η Ruth Katz ανέπτυξε ένα μοντέλο σχεδιασμένο να προάγει την ευημερία όλων των ηλικιωμένων ατόμων, και ειδικώς των ασθενέστερων και όσων χρήζουν μεγαλύτερης βοήθειας. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μοντέλου, οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν τις σωματικές, κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν την διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, το χιούμορ και την ευχαρίστηση, και την αίσθηση εαυτού.

Η σεξουαλικότητα γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτή ως σημαντική συνιστώσα του κινήματος της ενεργούς γήρανσης. Η προαγωγή της συνέχειας στις διαπροσωπικές και τις στενές προσωπικές σχέσεις, πρακτικές που στοχεύουν στη διατήρηση της αίσθησης του εαυτού, η ενεργός συμμετοχή των ηλικιωμένων ατόμων στη λήψη αποφάσεων για τη σεξουαλική τους ζωή αποτελούν θέματα που περιλαμβάνονται στην ατζέντα της ενεργούς γήρανσης.

   Βασικά μηνύματα

 

  • Το κίνημα της ενεργούς γήρανσης έχει σημαντικές διαστάσεις σε όλη της Ευρώπη.
  • Η ενεργός γήρανση και η συνέχεια θεωρούνται ουσιαστικά χαρακτηριστικά για μια υγιή γεροντική ηλικία.
  • Η σεξουαλικότητα και οι στενές προσωπικές σχέσεις αποτελούν σημαντικές συνιστώσες μιας ενεργούς γεροντικής ηλικίας.

   Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο τέλος αυτής της υποενότητας, οι μανθάνοντες αναμένεται να: 

  1. Έχουν αποκτήσει κριτική επίγνωση της έννοιας της ενεργούς γήρανσης.
  2. Κατανοούν πόσο σημαντικές είναι η σεξουαλικότητα και οι στενές προσωπικές σχέσεις καθώς ένας άνθρωπος γερνά καθώς και το πώς αυτές μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση.

   Περιεχόμενο

 

Ασκήσεις αναστοχασμού
  1. Πώς μπορούν να εργαστούν οι επαγγελματίες του χώρου της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας για να προάγουν και να υποστηρίζουν της ατζέντα της ενεργούς γήρανσης για τα ηλικιωμένα άτομα;
  2. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αναφύονται στην προσέγγιση της ενεργούς γήρανσης;
  3. Θεωρώντας τη δική σας σεξουαλικότητα και τις στενές προσωπικές σχέσεις σας, αναλογιστείτε πόσο σημαντικές είναι στη δική σας ευεξία.
  4. Πώς αυτές (η δική σας σεξουαλικότητα και οι στενές προσωπικές σχέσεις σας) θα μπορούσαν να τεθούν υπό αμφισβήτηση καθώς γερνάς; (θεωρήστε τις σωματικές, κοινωνικές και ψυχολογικές πλευρές της γήρανσης).

Κατεβάστε την υποενότητα 3

M1 Unit3 (EL).pdf

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.