Ključni pojmiKljučni pojmi

Spol

“Spol se nanaša na biološke lastnosti, ki definirajo ljudi kot ženske ali moške. Te biološke lastnosti niso vedno izključujoče, saj obstajajo osebe, ki imajo tako ene kot tudi druge. Vendar vseeno ločujejo ljudi na ženske in moške tudi v socialnem smislu.”  

Spolno zdravje

 »…stanje fizične, čustvene, mentalne in socialne dobrobiti v povezavi s spolnostjo; to ni le odsotnost bolezni, disfunkcij in šibkosti. Spolno zdravje zahteva pozitiven in spoštljiv pristop k spolnosti in spolnim odnosom, kot tudi možnost imeti zadovoljive in varne spolne izkušnje, brez prisile, diskriminacije in nasilja. Da bi se doseglo in vzdrževalo spolno zdravje, je potrebno spoštovati, zavarovati in izpolnjevati pravice vseh oseb.« 

Spolnost

Spolnost tvori okvir definiciji, razumevanju in uveljavljanju spolnega zdravja. Spolnost je: 

»… eden od centralnih aspektov biti človek skozi celotno življenje obsega: seks, identifikacijo s spolom in prevzemanje vlog, spolno orientacijo, erotiko, zadovoljstvo, intimnost in razmnoževanje. Spolnost se doživlja in izraža preko misli, fantazij, poželenj, prepričanj, odnosov, vrednot, obnašanj, ravnanj, vlog in zvez. Medtem ko spolnost lahko vsebuje vse naštete dimenzije, ni nujno, da so vse doživete ali izražene. Na spolnost vpliva vzajemno delovanje bioloških, psiholoških, socialnih, ekonomskih, političnih, kulturnih, pravnih, zgodovinskih, verskih in spiritualnih faktorjev.« 

(Iz Svetovne zdravstvene organizacije: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/)

Nadaljnjo branje in viri  • Gott, M., 2005. Sexuality, sexual health and ageing. England: Open University Press.
  • Age UK has useful advice on dating and sex in its Relationships and Family section

http://www.ageuk.org.uk/health-wellbeing/relationships-and-family/guide-to-dating/

  • Ageing and Sexual health. Entre Nous: The European Magazine for Sexual and Reproductive Health

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/183448/Entre-Nous-77-Eng.pdf

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.