Ορίζοντας τις βασικές ομάδες και την ολοκληρωμένη φροντίδα

Περισσότερα

 

Ποιοι είναι οι επαγγελματίες φροντιστές;

 

Με τον όρο επαγγελματίες φροντιστές νοούνται τα άτομα που προσφέρουν φροντίδα κατ’ οίκον, σε επίπεδο κοινότητας ή μονάδας φροντίδας και αμείβονται για την εργασία τους. Υπηρεσίες προς ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν βοήθειας και υποστήριξης θα πρέπει να προσφέρονται από έμπειρους και ικανούς επαγγελματίες, με αξιοπρεπή μισθό, σταθερές συνθήκες εργασίας και διαχειρίσιμο φόρτο εργασίας.  Τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να γίνονται σεβαστά, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ηθική στο χώρο εργασίας και η επαγγελματική αυτονομία. Τέλος, οι επαγγελματίες φροντιστές θα πρέπει να τυγχάνουν ευκαιριών συνεχιζόμενης μάθησης και εξέλιξης  (WeDo Project 2012).

 

Ποιοι είναι οι άτυποι φροντιστές;

Οι άτυποι φροντιστές συνίστανται ως επί το πλείστον από μέλη της οικογένειας καθώς και φίλους, γείτονες και σημαντικά άλλα πρόσωπα τα οποία προσφέρουν φροντίδα στο ηλικιωμένο άτομο που χρήζει βοήθειας. Συνήθως, οι άτυποι φροντιστές δεν λειτουργούν με κάποιο τυπικό καθεστώς, ούτε αμείβονται για τις υπηρεσίες τους. 

 

Ολοκληρωμένη φροντίδα

Στόχος της ολοκληρωμένης φροντίδας είναι η σχεδίαση και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων φροντίδας, υπό το πρίσμα της επίτευξης των βέλτιστων αποτελεσμάτων από πλευράς αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης όσων τα χρησιμοποιούν. Η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας, στην κατάλληλη στιγμή και στο πλέον κατάλληλο πλαίσιο προϋποθέτει τη συνεργασία ομάδων από διάφορα επιστημονικά πεδία, τη συνεργασία παρόχων υπηρεσιών και οργανισμών μεταξύ τους, καθώς και τη συνεργασία τόσο με το ηλικιωμένο άτομο που χρήζει βοήθειας όσο και με τους φροντιστές του  (WeDo Project 2012).

Αναφορές

Βιβλιογραφία

  1. Block, J., Smith, M., & Segal, J. 2016, ‘Better sex as you age’, viewed 16 February 2016, http://www.helpguide.org/articles/aging-well/better-sex-as-you-age.htm
  2. Camacho., M.E., & Reyes-Ortiz, C.A., 2005, 'Sexual dysfunction in the elderly: age or disease?', International Journal of Impotence Research, vol. 17, pp. 52–56.
  3. European Commission, 2010. European Charter of the rights and responsibilities of older people in need of long-term care and assistance, viewed 16 February 2016, http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf
  4. European Commission, 2008, ‘Long-term care in the European Union’, ‘Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Luxembourg.
  5. Haw, C., & Stubbs, J. 2010, ‘Administration of medicines in food and drink: a study of older inpatients with severe mental illness’, International Psychogeriatrics, vol. 22, no. 3, pp. 409–416
  6. Hill, K., & Wee, R. 2012, 'Psychotropic drud-induced falls in older people', Drugs Aging, vol. 29, no. 1, pp. 15-30.
  7. Nagode, M., Zver, E., Marn, S., Jacović, A., & Dominkuš, D. 2014, ‘Long-term care – use of the international definition in Slovenija’, viewed 16 February 2016, http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2014/DZ02_14_summary.pdf
  8. Sisk, J, Sexuality in Nursing Homes: Preserving Rights, Promoting Well-being, viewed 16. February 2016, http://www.todaysgeriatricmedicine.com/news/septstory3.shtml
  9. WeDo project, 2012, ‘European Quality Framework for long-term care services’, viewed 16 February 2016, http://wedo.tttp.eu/system/files/24171_WeDo_brochure_A4_48p_EN_WEB.pdf

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.