Ορισμοί – κλειδιάΔεσμός
Ο όρος δεσμός (partnership) σημαίνει τη σεξουαλική και κοινωνική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων (συνεπώς περιλαμβάνει όλες τις μακροχρόνιες σεξουαλικές σχέσεις) ανεξαρτήτως της επιλεγείσας νομικής μορφής της σχέσης, του σεξουαλικού προσανατολισμού των δύο ατόμων ή των συνθηκών διαβίωσης.   

 

Στενή προσωπική σχέση
Με τον όρο στενή προσωπική σχέση (intimacy, από τη λατινική λέξη intimus που σημαίνει κατά λέξη τον έχοντα εγγύτητα) νοείται κάθε σχέση με βάθος και εγγύτητα. Στις μέρες μας, ο όρος συχνά ταυτίζεται στην καθομιλουμένη με τη σεξουαλική επαφή. Ωστόσο, είναι πολύ ευρύτερος και περιλαμβάνει σωματικές αλλά και κοινωνικές, συναισθηματικές, ψυχικές και πνευματικές παραμέτρους.  

Αναφορές 

 1. Baltes, P., & Baltes, M 1990, ‘Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation’, in P. Baltes & M. Baltes (eds), ‘Succesful aging: Perspectives from the behavioural sciences’, pp. 1-34. New York: Cambridge University Press.
 2. Baltes, P. B., Lindenberger, U. & Staudinger, U. M 1998, ‘Life-span theory in developmental psychology. In: Lerner R M (ed.) ‘Handbook of Child Psychology: Theoretical Models of Human Development’ (5th ed). New York: Wiley.
 3. Bennett, J., &  Riedel, M 2013, ‘Was beeinflußt die Lebenszufriedenheit im hohen Alter?’ Repräsentative Studie zur ambulanten Altenpflege und -betreuung in der Deutschschweiz, Zeitschrift für Gerontologie + Geriatrie, vol. 46. no. 1. pp. 21-26.Brähler E, Berberich H J. [Hrsg.] (2009). Sexualität und Partnerschaft im Alter. Psychosozial-Verlag Gießen.
 4. Butler, R., & Lewis, M 1996, ‘Alte Liebe rostet nicht: Über den Umgang mit Sexualität im Alter‘.
 5. Freund, A., & Riediger, M 2001, What I have and what I do: The role of resource loss and gain throughout life‘, Applied Psychology An International Review, vol. 50. pp. 370-380.
 6. Gatterer, G 1994, Handbuch der Gerontopsychiatrie. Rehabilitation. Wien: Springer Verlag.
 7. Höpflinger, F 2014, Sozialbeziehungen im Alter – Entwicklungen und Problemfelder. (www.hoepflinger.com).
 8. Meyer, P 2000, Rollenkonfigurationen, Rollenfunktionen und Gesundheit. Zusammenhänge zwischen sozialen Rollen, sozialem Stress, Unterstützung und Gesundheit, Opladen: Leske + Budrich.
 9. Müller, B., Nienaber, C. A., Reis, O., Kropp, P., & Meyer, W. 2014, ‘Sexuality and Affection among Elderly German Men and Women in Long-Term Relationships: Results of a Prospective Population-Based Study’, PloS one, 9(11), e111404
 10. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111404 (10.08.2015)
 11.  Ouwehand, C., de Ridder, D, & Bensing, J 2007, ‘A review of successful aging models: Proposing proactive coping as an important strategy’, Clinical Psychology Review, vol. 27, pp. 873-884.
 12. Schultz-Zehden, B 2004, Das Sexualleben älterer Frauen - ein tabuisiertes Thema. Das Wissenschaftsmagazin der Freien Universität Berlin, Ausgabe 1/2004
 13. Unger, U., & Brähler, E. 1998, Sexuelle Aktivität im Alter - Ergebnisse einer Repräsentativbefragung. In: Kruse, A. (Hrsg.) Psychosoziale Gerontologie. Band I: Grundlagen. Jahrbuch der Medizinischen Psychologie 15. S.238-252. Göttingen: Hogrefe.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.